KomunikatyMiasto i Gmina

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej w Choroszczy zawiadamia, że w dniu 19.06.2024r. (środa) o godz. 17:00, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Powstania Styczniowego 26A w Choroszczy odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powitanie władz miasta i gości – wnioski i pytania do zaproszonych.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji: a) mandatowo-skrutacyjnej, b) wniosków i uchwał.
 8. Złożenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną oświadczenia o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych nr geod: a) 262/14 (działka za sklepem „Chorten” – miejsce po boksach motorowerowych przy ul. Al. Niepodległości o pow. 283m2, b) 262/18 – (teren z piwnicą szpitalną) o pow. 1230m2.
 11. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku bilansowego za 2023 rok
 13. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023 rok.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności za 2023 rok: a) Prezes Zarządu – Adam Jakubowski, b) Zastępca Prezesa Zarządu – Małgorzata Popko.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że Sprawozdania finansowe Spółdzielni za rok 2023, Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, a także protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członek ma prawo zapoznać się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni.