XIII Sesja Rady Miejskiej – zaproszenie

12 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1249B na odcinku Klepacze – Turczyn
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Mińce – granica Gminy Choroszcz
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1536B na odcinku od drogi Nr 1535B do m. Kruszewo
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze (gmina Choroszcz)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Dominikańskiej w Choroszczy oraz drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mickiewicza 10. w Choroszczy
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na przebudowę dróg powiatowych w ramach projektu “Rewitalizacja rynku w Choroszczy”
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie i utworzenia filii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Choroszcz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zarządzania publiczną drogą powiatową.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Krupnikach.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Choroszczy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Klepaczach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele związane z działalnością telekomunikacyjną na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o nr geod. 18/3 położonej w Konowałach oraz części nieruchomości nr geod. 95/1 położonej w Barszczewie gmina Choroszcz.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choroszcz na lata 2015-2023”.
 23. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 25. Interpelacje i wnioski radnych.
 26. Zapytania i wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys